ประวัติสำนักงาน สกสค. จังหวัด

จุดกำเนิดหน่วยงานหลัก

                พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 76 บัญญัติให้มี “สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา” มีฐานะเป็นนิติตบุคคลในกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ เรียกชื่อโดยย่อว่า “สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.” มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการนส่งเสริม (1) สวัสดิการ (2) สวัสดิภาพ (3) ประสิทธิภาพ (4) ความมั่นคง (5) ผดุงเกียรติและ (6) การวิจัยเพื่อพัฒนางานตามภารกิจให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาโดยมีกลุ่มเป้าหมายบริการทั้งบุคลากรในประจำการและนอกประจำการจำนวนกว่า 1,000,000 คน

                    ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต    จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยอยู่ในรั้วเดียวกันกับกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติสำนักงาน สกสค. จังหวัดพิษณุโลก

                    สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก หรือเรียกโดยย่อว่า “สำนักงาน สกสค.จังหวัดพิษณุโลก” จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยการบริหารสำนักงาน พ.ศ. 2547  สำนักงาน สกสค.จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 2 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ภารกิจ

              สำนักงาน สกสค.จังหวัดพิษณุโลก มีภารกิจหลักกับกลุ่มเป้าหมายบริการในจังหวัดนี้ ซึ่งมจำนวน 22,997 คน ในด้านต่างๆดังนี้

 1.  งาน ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
 2. งานสวัสดิการ คุ้มครองสิทธิครู มูลนิธิและกองทุน
 3. งานประชาสัมพันธ์ การงบประมาณ การบัญชี การพัสดุและอาคารสถานที่
 4. งานส่งเสริมความสามัคคีและยกย่องเชิดชูเกียรติ
 5. งานส่งเสริมสุขภาพ งานคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด งานโครงการพัฒนาชีวิตครู

ทั้งนี้ได้แบ่งงานในสำนักงาน สกสค.จังหวัดพิษณุโลก ออกเป็น 3 งาน คือ

 1. งานอำนวยการ
 2. งานสวัสดิการ
 3. งานสวัสดิภาพ

กิจกรรมสำคัญ

สำนักงาน สกสค.จังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินงานตามภารกิจ ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญๆ ที่ขอนำเสนอดังนี้

 1. งานศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ
 2. งานช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัย
 3. งานประกันอุบัติเหตุหมู่แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
 4. เป็นหน่วยงานประสาน ชมรม สมาคม ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับบริการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดในจังหวัดพิษณุโลก ดังนี้

 1. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1-3
 2. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก เขต 39
 3. สังกัดสำนักงานการศึกษาธิการ ภาค 2
 4. สังกัดการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก
 5. สังกัดสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
 6. สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพิษณุโลก (กศน.)
 7. สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนา
 8. สังกัดสำนักงานวัฒนธรรม
 9. สังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 7
 10. สังกัดวิทยาลัยสงฆ์
 11. สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อบต.)
 12. สังกัดอื่นๆ