การประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพิษณุโลก

QR CODE เพื่อการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพิษณุโลก

S__60752105

** หมายเหตุ ระยะเวลาในการประเมิน ระหว่างวันที่ 15 – 26 มกราคม 2561