การอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อออกเยี่ยมเพื่อนครูที่ป่วยติดบ้าน ติดเตียง และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ในโครงการ “ครูช่วยครู”

สไลด์1