ตั้งที่ปรึกษากฎหมายไว้เพื่อบริการด้านกฎหมาย เพื่อคุ้มครองสิทธิ ปรึกษา ช่วยเหลือให้คำแนะนำ สมาชิก ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการลดทุกข์ครู จำนวน 2 ราย

Untitled2