ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก