ประกาศ เลื่อนการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สำหรับสมาชิก และบุตรสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. จังหวัดพิษณุโลก

สไลด์1