ประชาสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. กับธนาคารออมสิน ทราบ