ลงนาม MOU

ดร.พิษณุ ตุลสุข เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.      นายรัศมี ม่วงทอง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดพิษณุโลก ลงนามเซ็น MOU เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ซึ่งเป็นสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. กับนายเสกสรรค์ ทองศรี ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก และนายสมภพ นาคสีดี ผู้ตัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดพิษณุโลก

DSC_0779 DSC_0765 DSC_0767 DSC_0770