เปิดรับ ครู บุคลากรทางการศึกษา สมาชิก และบุตรสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. จังหวัดพิษณุโลก สมัครอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

สไลด์1