เลขาธิการคระกรรมการ สกสค.ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค.พิษณุโลก

 

ในวันที่  15  พฤษภาคม  2559  นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์  และคณะ  ได้เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค.จังหวัดพิษณุโลก  พร้อมติดตามผลการดำเนินงาน ช.พ.ค. , ช.พ.ส.  และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู  พร้อมได้รับทราบเรื่องเงินงบประมาณ ปี 2559 ขณะนี้ไม่เพียงพอ  ซึ่งนายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ ชี้แจงว่าสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จะดำเนินการจัดสรรให้ต่อไป

การเข้าตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานต่อไป

ท่านเลขาตรวจเยี่ยมสำนักงาน 1 ท่านเลขาตรวจเยี่ยมสำนักงาน 2 ท่านเลขาตรวจเยี่ยมสำนักงาน 3